REGULAMIN EMISJI REKLAM - Jelenia Góra

 1. Regulamin określa zasady emisji video, materiałów o charakterze informacyjno-reklamowym na ekranie zewnętrznym typu TELEBIM, będącym w posiadaniu Rosity Korsak oraz innych elektronicznych przetwornikach obrazu.

 2. Zawierając umowę, Zleceniodawca wyraża zgodę na emisję materiałów na zasadach określonych w formularzu zwanym ZLECENIEM EMISJI REKLAM oraz potwierdza w nim fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, zobowiązując się tym samym do jego przestrzegania.

 3. Dostarczony przez Zamawiającego materiał do emisji, zwany dalej SPOTEM, powinien być zapisany w formacie avi, mpg, mpeg, mov, wmv lub swf.

 4. W przypadku braku własnego spotu, Zleceniodawca może zlecić jego wykonanie na zasadach określonych w formularzu zwanym ZLECENIEM EMISJI REKLAM. Usługi Reklamowe Rosita Korsak jest właścicielem praw autorskich do takiego spotu i tylko ona może decydować o ewentualnym wykorzystaniu tych materiałów w innych kampaniach, a w szczególności na innych zewnętrznych nośnikach elektronicznych.

 5. Zleceniodawca oświadcza, że dostarczony przez niego do emisji spot nie narusza praw osób trzecich oraz jest wolny od wad prawnych i przyjmuje na siebie odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez inne osoby jakichkolwiek roszczeń związanych z emisją spotu. W szczególności oświadcza, że jako wytwórca spotu uzyskał zgodę twórców na rozpowszechnianie ich utworów składających się na spot (logo, zdjęcia, hasła reklamowe, znaki graficzne, czcionki, efekty specjalne itp. inne utwory) oraz ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za należyte im wynagrodzenia, jak też opłaty pobierane przez instytucje, którym autorzy ci powierzyli administrowanie swoimi prawami autorskimi, jeżeli wytwórcą zaś nie jest, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne nieuregulowanie tych spraw z wytwórnią i autorem.

 6. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść spotów reklamowych emitowanych na swoim nośniku, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny fakt naruszenia przez zamawiającego praw autorskich osób trzecich.

 7. Zleceniodawca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do zleceniobiorcy przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Zleceniodawcę materiałów, Zleceniodawca przystąpi do sprawy po stronie zleceniobiorcy jako interwenient uboczny lub jeśli to możliwe wstąpi do sprawy w miejsce zleceniobiorcy. Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę związanych z powyższymi roszczeniami tj. koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, oraz zasądzonych ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 8. Pełnej płatności za emisję reklamy, należy dokonać przed rozpoczęciem jej emisji, przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu ZLECENIA EMISJI REKLAM, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej. Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego, wskazanego na formularzu ZLECENIA EMISJI REKLAM. Przy potwierdzeniu ZLECENIA EMISJI REKLAM przez Zleceniobiorcę zostanie wystawiony rachunek i dostarczony do Zleceniodawcy w ciągu 7 dni. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy. Podstawą wystawienia rachunku jest podpisanie przez Zleceniobiorcę ZLECENIA EMISJI REKLAM. W przypadku niezapłacenia płatności na rachunku w terminie podanym w ZLECENIU EMISJI REKLAM, Zleceniobiorca będzie naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie. Niezapłacenie w terminie płatności na rachunku jest podstawą odstąpienia Zleceniobiorcy od realizacji wszystkich ZLECEŃ EMISJI REKLAM Zleceniodawcy do czasu uregulowania należności, przy czym nie rodzi to obowiązków odszkodowawczych dla Zleceniobiorcy z tytułu niezrealizowania zamówień ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia. Wypowiedzenie terminowego zlecenia przed końcem jego trwania równoznaczne będzie z utratą uzyskanych do niego rabatów i skorygowaniem przez Agencję Reklamową Rosita Korsak rachunku wystawionego wg zlecenia emisji reklamy poprzez doliczenie uzyskanych rabatów.

 9. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, skutkujących niezamierzoną przerwą telebimu, takich jak akty wandalizmu, awarie, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp., trwających dłużej niż 48h, właściciel firmy Rosita Korsak automatycznie przedłuży czas emisji reklamy o taki sam okres co powstała przerwa.

 10. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia emisji spotu reklamowego Zleceniodawcy w przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy spot później niż 3 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia emisji spotu reklamowego a także gdy Zleceniodawca dostarczy z opóźnieniem 3 dniowym materiały do zrealizowania spotu przez Zleceniobiorcę. Odmowy emisji spotu reklamowego, który jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi lub dobrymi obyczajami, albo może naruszyć dobra osobiste osób trzecich lub Zleceniobiorcę jak również w przypadku gdy spot reklamowy jest złej jakości technicznej uniemożliwiającej jego emisję. Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne określone w cenniku oraz przedstawionej specyfikacji technicznej.

 11. Ewentualne zmiany zamówienia w zakresie: treści reklamy, elementu graficznego oraz czasu trwania spotu reklamowego Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniobiorcy na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu. W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności co do zakresu oraz rodzaju zgłoszonych zmian Zleceniobiorca ma prawo do realizacji zamówienia w pierwotnej formie.

 12. Strony ustalają, że wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

Reklama na miarę dzisiejszych potrzeb

Zaprojektujemy dla Państwa firmy, instytucji, osoby indywidualnej znakomitą reklamę z logo firmy oraz z każdym innym motywem, jaki Państwo wybiorą a następnie wyemitujemy ją na naszym nowoczesnym telebimie. W tym właśnie specjalizuje się nasza firma USŁUGI REKLAMOWE ROSITA KORSAK, która zrealizuje najbardziej niecodzienne pomysły. Zamawiając w naszej firmie reklamę, mają Państwo dowolność w wyborze jej rodzaju. Innymi słowy, realizujemy pomysły Klientów, którzy mają już własny projekt reklamy, jak również tworzymy nowe projekty, według potrzeb Klienta.

Koszt kampanii miesięcznej

Długość reklamy (spot) 5 sekund 10 sekund 15 sekund
Koszt kampanii 330 zł 660 zł 990 zł
Ilość wyświetleń minimum
5000
minimum
5000
minimum
5000

 • podane ceny są cenami brutto
 • w przypadku indywidualnych ustaleń istnieje możliwość negocjacji cen
 • cennik nie dotyczy kampanii wyborczych
 • powyższe ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa
 • koszt wykonania spotu jest dodatkowym kosztem zleceniodawcy
 • cennik ważny od 15/11/2012r. do odwołania
 • lokalizacja Jelenia Góra 58-506, Aleja Jana Pawła II 33 (teren SIMETU)
 • wielkość ekranu 13m2
 • parametry ekranu PH16

Kontakt z nami

Usługi Reklamowe Rosita Korsak
ul. Górna 82J
58-522 Siedlęcin
NIP 6112125773
REGON 021884110

telefon (+48) 884 970 770
biuro@reklamy.jgora.pl

Lokalizacja